I. ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY

Tên đợt Ngày mở Ngày đóng Thực hiện
1. Đăng ký xét tuyển trình độ Đại học theo đề án tuyển sinh riêng vào Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN năm 2024 15/04/2024 31/05/2024 Đăng ký
2. Đăng ký xét tuyển trình độ Đại học theo đề án tuyển sinh riêng vào Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN năm 2023 15/04/2023 31/05/2023 Tìm lại
3. Đăng ký xét tuyển trình độ Đại học theo đề án tuyển sinh riêng vào Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN năm 2022 10/05/2022 15/06/2022 Tìm lại
4. Đăng ký xét tuyển trình độ Đại học theo đề án tuyển sinh riêng vào Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN năm 2021 15/04/2021 16/06/2021 Tìm lại

II. ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

Tên đợt Ngày mở Ngày đóng Thực hiện
1. Đăng ký xét tuyển đào tạo trình độ Thạc sĩ vào Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN đợt 1 năm 2024 26/01/2024 20/04/2024 Tìm lại
2. Đăng ký xét tuyển đào tạo trình độ Thạc sĩ cho người nước ngoài vào Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN đợt 1 năm 2024 26/01/2024 20/04/2024 Tìm lại
3. Đăng ký xét tuyển đào tạo trình độ Thạc sĩ vào Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN đợt 3 năm 2023 17/10/2023 06/12/2023 Tìm lại
4. Đăng ký xét tuyển đào tạo trình độ Thạc sĩ cho người nước ngoài vào Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN đợt 4 năm 2023 17/10/2023 05/12/2023 Tìm lại
5. Đăng ký xét tuyển đào tạo trình độ Thạc sĩ vào Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN đợt 2 năm 2023 31/05/2023 25/09/2023 Tìm lại
6. Đăng ký xét tuyển đào tạo trình độ Thạc sĩ cho người nước ngoài vào Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN đợt 3 năm 2023 31/05/2023 25/09/2023 Tìm lại
7. Đăng ký xét tuyển đào tạo trình độ Thạc sĩ vào Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN đợt 1 năm 2023 10/02/2023 15/04/2023 Tìm lại
8. Đăng ký xét tuyển đào tạo trình độ Thạc sĩ cho người nước ngoài vào Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN đợt 2 năm 2023 06/02/2023 15/03/2023 Tìm lại
9. Đăng ký xét tuyển đào tạo trình độ Thạc sĩ vào Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN đợt 2 năm 2022 19/08/2022 29/11/2022 Tìm lại
10. Đăng ký xét tuyển đào tạo trình độ Thạc sĩ cho người nước ngoài vào Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN đợt 1 năm 2023 06/10/2022 29/11/2022 Tìm lại