ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THEO ĐỀ ÁN TUYỂN SINH RIÊNG VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐHĐN NĂM 2022
Họ tên hoặc CCCD cần tìm:
 Họ tên Mã hồ sơ Ngày đăng ký Trạng thái Ngày nộp