ĐỢT ĐĂNG KÝ

 TT  Mục Từ ngày Đến ngày Tìm lại Đăng ký
1 Đăng ký xét tuyển trình độ Đại học theo đề án tuyển sinh riêng vào Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN năm 2024 15/04/2024 31/05/2024 Tìm lại Đăng ký
2 Đăng ký xét tuyển đào tạo trình độ Thạc sĩ vào Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN đợt 1 năm 2024 26/01/2024 20/04/2024 Tìm lại Hết hạn
3 Đăng ký xét tuyển đào tạo trình độ Thạc sĩ cho người nước ngoài vào Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN đợt 1 năm 2024 26/01/2024 20/04/2024 Tìm lại Hết hạn
4 Đăng ký xét tuyển đào tạo trình độ Thạc sĩ vào Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN đợt 3 năm 2023 17/10/2023 06/12/2023 Tìm lại Hết hạn
5 Đăng ký xét tuyển đào tạo trình độ Thạc sĩ cho người nước ngoài vào Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN đợt 4 năm 2023 17/10/2023 05/12/2023 Tìm lại Hết hạn
6 Đăng ký xét tuyển đào tạo trình độ Thạc sĩ vào Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN đợt 2 năm 2023 31/05/2023 25/09/2023 Tìm lại Hết hạn
7 Đăng ký xét tuyển đào tạo trình độ Thạc sĩ cho người nước ngoài vào Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN đợt 3 năm 2023 31/05/2023 25/09/2023 Tìm lại Hết hạn
8 Đăng ký xét tuyển trình độ Đại học theo đề án tuyển sinh riêng vào Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN năm 2023 15/04/2023 31/05/2023 Tìm lại Hết hạn
9 Đăng ký xét tuyển đào tạo trình độ Thạc sĩ vào Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN đợt 1 năm 2023 10/02/2023 15/04/2023 Tìm lại Hết hạn
10 Đăng ký xét tuyển đào tạo trình độ Thạc sĩ cho người nước ngoài vào Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN đợt 2 năm 2023 06/02/2023 15/03/2023 Tìm lại Hết hạn
11 Đăng ký xét tuyển đào tạo trình độ Thạc sĩ cho người nước ngoài vào Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN đợt 1 năm 2023 06/10/2022 29/11/2022 Tìm lại Hết hạn
12 Đăng ký xét tuyển đào tạo trình độ Thạc sĩ vào Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN đợt 2 năm 2022 19/08/2022 29/11/2022 Tìm lại Hết hạn
13 Đăng ký xét tuyển trình độ Đại học theo đề án tuyển sinh riêng vào Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN năm 2022 10/05/2022 15/06/2022 Tìm lại Hết hạn
14 Đăng ký xét tuyển đào tạo trình độ Thạc sĩ vào Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN đợt 1 năm 2022 18/04/2022 10/07/2022 Tìm lại Hết hạn
15 Đăng ký xét tuyển trình độ Đại học theo đề án tuyển sinh riêng vào Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN năm 2021 15/04/2021 16/06/2021 Tìm lại Hết hạn